Particulieren

Elkaar helpen

Waarvoor kunt u een aanvraag indienen?

U kunt een aanvraag indienen voor al hetgeen kan bijdragen aan het (zelfstandig) functioneren in de maatschappij. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 1. Studiekosten en -materiaal
 2. Materiaal voor recreatie en sport
 3. Bijzondere inrichtings- en huisvestingskosten
 4. Hulpmiddelen die elders niet of niet helemaal worden vergoed

In samenwerking met de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) en andere blindenfondsen in Nederland zijn het ICT fonds en het vakantiesuppletiefonds opgericht.

Aanvragen voor een computer en/of randapparatuur kunnen bij het ICT fonds worden ingediend. Hiervoor kunt u een aanvraagformulier downloaden.


Bij het vakantiesuppletiefonds kunt u terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van de begeleider die met u mee gaat op vakantie. Ook hiervoor kunt u een aanvraagformulier downloaden.

Belangrijk is verder dat er voor uw aanvraag geen andere voorliggende voorzieningen zijn zoals bijvoorbeeld de algemene wet bijzonder ziektekosten (AWBZ) en bijzondere bijstand.

Blinden-Penning verstrekt niet alleen giften. Computers en andere zaken worden meestal in bruikleen verstrekt. Dat betekent dat de aanvrager die zaken kan gebruiken zolang hij/zij wil, maar indien er geen gebruik meer van wordt gemaakt door de aanvrager, dan neemt Blinden-Pening ze terug en stelt ze aan iemand anders ter beschikking.

Verstrekking voor zich steeds herhalende kosten doet Blinden-Penning in beginsel niet.

Wat zijn de criteria voor hulp aan particulieren?

De criteria die hieronder staan zijn richtinggevend voor het bestuur met als achterliggende gedachte dat Stichting Blinden-Penning er wil zijn voor degenen voor wie elders geen voorliggende voorzieningen zijn.

Doelgroep?

U kunt een aanvraag bij ons indienen als u een visuele beperking heeft en in de regio Amsterdam woont. Bij uw aanvraag dient u een oogheelkundige verklaring mee te sturen. Die verklaring kunt u bij uw oogarts opvragen. Daarin staan gegevens over uw gezichtsvelden, gezichtsscherpte en diagnose. Een verslag van uw (recente) low-vision onderzoek uitgevoerd bij één van de regionale instellingen (Bartiméus of Visio) voldoet ook. Uitsluitend indien u blind bent is een verklaring van uw huisarts voldoende.

Financiële verantwoording

Het is de taak van het bestuur van Stichting Blinden-Penning om zo verantwoord mogelijk met de middelen van Blinden-Penning om te gaan. In voorkomende gevallen zullen wij dan ook nadere gegevens omtrent uw financiële situatie moeten vragen. Dat kunnen zijn:

 • een overzicht (voorzien van de nodige bewijsstukken) van de belangrijkste inkomsten en uitgaven op maandbasis van u, uw eventuele partner en overige gezinsleden
 • een opgave van uw vermogen (spaargeld, effectenportefeuille, etc.).

U kunt hiervoor het formulier financiële gegevens downloaden. Bij de beoordeling van uw financiële situatie houden wij rekening met bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld inwonende gehandicapte kinderen. Als u zelf vermoedt dat uw financiële situatie een afwijzingsgrond kan zijn, gaat u dan uitvoerig in op de motieven voor de aanvraag.

Ondersteuning door uw regionale instelling

Een brief of e-mail van een medewerker van een regionale instelling (Bartiméus en Visio) of een organisatie die werkzaam is op het gebied van maatschappelijk werk (zoals bijvoorbeeld MEE en ouderenadviseurs), waarin uw aanvraag wordt ondersteund, wordt bijzonder op prijs gesteld.

Hoe dient u een aanvraag in?

U schrijft een persoonlijke brief aan Stichting Blinden-Penning waarin u uw aanvraag motiveert. Dit kan zowel per post als per e-mail. Daarbij stuurt u mee als bijlagen:

 • Uw oogheelkundige gegevens
 • Een overzicht van uw vrij besteedbaar inkomen. U kunt hiervoor het formulier financiële gegevens downloaden
 • Bij voorkeur: een ondersteuningsbrief van uw regionale instelling
 • Eén of liefst meerdere offertes
 • Indien van toepassing: een opgave van andere fondsen waarbij u de aanvraag heeft ingediend.

Wanneer krijgt u een reactie?

Wij streven er naar om binnen één maand op uw aanvraag te reageren.